Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków Ośrodka Wypoczynkowego Arenda.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
 4. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w Ośrodku Wypoczynkowym odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Rezerwacja

 1. W okresie od 26.06 do 29.08 rezerwacja możliwa jest wyłącznie w systemie „OD WEEKENDU DO WEEKENDU”, na minimum 7 dób
 2. Nasi goście mogą dokonać rezerwacji :
  – mailowo na adres: arenda@sierakow.pl
  – za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://arenda.sierakow.pl/
  – telefonicznie pod numerem +48 697 898 995 lub +48 609 505 906
 3. Po dokonaniu rezerwacji, gość otrzymuje maila potwierdzającego wstępną rezerwację oraz zawierającego szczegóły dotyczące przyjazdu i kosztu pobytu.
 4. Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłacie zadatku minimum 30%wartości pobytu, w terminie uzgodnionym z recepcją.
 5. Wpłatę zadatku dokonuje się przelewem na rachunek BS Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie 67 9082 0005 0001 5929 2000 0010
 6. Rezerwację uważa się za dokonaną z momentem uznania na koncie Wynajmującego środków stanowiących kwotę zadatku.
 7. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
 8. Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt w momencie zakwaterowania, gotówką, wraz z opłatą miejscową ustaloną przez Urząd Gminy w Sierakowie.
 9. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie przysługuje zwrot zadatku.
 10. W przypadku skrócenia pobytu Gość jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Kwota nie podlega zwrotom. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.
 11. Wszelkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane mailowo i powinny zostać zatwierdzone przez Ośrodek Wypoczynkowy Arenda. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Ośrodek Wypoczynkowy Arenda zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach rezerwacji Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku.
 12. Z ważnych przyczyn (w szczególności zagrażających zdrowiu lub życiu Gości, takich jak: pożar, zalanie, awaria oświetlenia/ogrzewania/sieci wodnej/sieci kanalizacyjnej/wentylacji, przerwa w dostawie mediów), Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany zarezerwowanego przez Gościa Domku lub Apartamentu o tym samym standardzie. W takim wypadku Gość zrzeka się jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy.
 13. Opłata za cały okres wynajmu określana jest na podstawie cennika zamieszczonego na stronie https://arenda.sierakow.pl/
 14. Gość najpóźniej z chwilą objęcia Domku zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej kwoty należnej Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji, pomniejszonej o wpłacony zadatek.
 15. W przypadku woli otrzymania faktury Vat za Usługi świadczone przez Usługodawcę, Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji, skutkuje niemożliwością wystawienia faktury VAT.
 16. Każdy gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych.

III. Opłaty dodatkowe

 1. Od każdego Gościa pobierana jest Opłata Klimatyczna zgodna z uchwałą rady miasta. Wysokość Opłaty Klimatycznej zostanie podana do wiadomości każdego Gościa przy realizacji obowiązku meldunkowego. Opłata Klimatyczna jest pobierana gotówką podczas realizowania obowiązku meldunkowego w Ośrodku Wypoczynkowym.
 2. W okresie od 06.września do 24. kwietnia, w chwili wymeldowania Gościa z domku pobierane są opłaty eksploatacyjne, tj. opłata za zużycie energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie, naliczane w okresie pobytu Gościa w wysokości określonej przez dostawcę mediów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen jednostkowych za media. Wysokość stawek może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego to jest w trakcie trwania usługi i/lub przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego to jest podczas świadczenia usługi przez Usługodawcę. Zmiana ta może nastąpić w przypadku zmian cenowych zaistniałych w cennikach ustalanych przez dostawców mediów
 3. Dodatkowy komplet pościeli lub wymiana pościeli 30zł/kpl
 4. Komplet ręczników 15zł

IV. Kaucja

 1. Na poczet wszelkich nieopłaconych należności z tytułu świadczonych usług, a w szczególności na poczet pokrycia ewentualnych szkód w wyposażeniu Domku lub Apartamentu, Gość wpłaci Usługodawcy kaucję w wysokości 200zł.
 2. Rozliczenie kaucji nastąpi według zasad zgodnych z niniejszym Regulaminem w dniu zakończenia pobytu ,w szczególności po stwierdzeniu braku uszkodzeń zajmowanego przez Gościa Domku lub Apartamentu i dokonaniu pełnej zapłaty przez Gościa za wszystkie świadczone przez Usługodawcę usługi, w tym za zużycie mediów.

V. Funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego Arenda

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa w dniu przyjazdu rozpoczyna się o godzinie 15.00. W dniu wyjazdu doba hotelowa kończy o godzinie 10.00.
 2. Na wniosek Gościa i w miarę posiadanych możliwości Usługodawca może wydłużyć dobę hotelową z obowiązkową dodatkową opłatą w wysokości 150zł. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego do godziny 09.00 w dniu zakończenia pobytu.
 3. W sytuacji, gdy Gość nie opuści Domku bądź Apartamentu po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą za pełną dodatkową dobę oraz dochodzenia od Gościa odszkodowania, w tym kosztów związanych z dokonaniem rezerwacji i pobytem kolejnych osób.
 4. Naszych gości prosimy o powiadomienie mailowo lub telefonicznie o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem.
 5. Gość nie może przekazywać domku lub apartamentu osobom trzecim bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego u Usługodawcy. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji, tylko w godzinach od 7:00 do 23:00.
 6. Bez zgody Ośrodka Wypoczynkowego Arenda, w trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie, nie może przekraczać liczby osób zadeklarowanej w momencie dokonywania rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu Ośrodek Wypoczynkowy Arenda ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 7. Cisza nocna obowiązuje w ośrodku od godz. 23.00 do godz. 7.00. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Usługodawca może w tym przypadku rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 8. Po Zameldowaniu w Ośrodku Wypoczynkowym Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem Domku lub Apartamentu oraz zachować go w stanie niepogorszonym aż do zakończenia pobytu oraz dokonać podstawowych prac porządkowych tj. umycie naczyń, opróżnienie lodówki, wyniesienie śmieci.
  W przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić Recepcję Ośrodka Wypoczynkowego. W przypadku braku zgłoszenia w/w informacji i stwierdzeniu usterek przez personel Ośrodka Wypoczynkowego, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia w Domku, w jego wyposażeniu lub na działce na której się znajduje, powstałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości a także przez zwierzęta. Wartość materialną szkód określa dyrekcja Ośrodka Wypoczynkowego.
 10. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztów naprawy w chwili powstania szkody dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 11. Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody z otrzymanej kaucji.
 12. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej Usługodawcy, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
 13. W przypadku zgubienia kluczy lub pilota do bramy wjazdowej Usługodawcy należy się dodatkowa opłata w wysokości 100 zł
 14. Każdorazowo, opuszczając Domek bądź Apartament Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (w szczególności w czasie nieobecności Gościa w Domku lub Apartamencie, okna i drzwi muszą pozostawać zamknięte). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gościa lub osób towarzyszących pozostawione na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, w szczególności za jego zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie. Gość zobowiązany jest do dbałości zarówno o mienie Usługodawcy, jak i własne.
 15. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z Domku lub Apartamentu rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawca poinformuje właściciela rzeczy drogą poczty elektronicznej wysyłając emaila o zaistniałej sytuacji. Usługodawca przechowa przedmioty przez 1 tydzień (artykuły spożywcze i środki higieny osobistej będą przechowywane przez 24 godziny), a po upływie tego okresu pozostawione rzeczy zostaną zutylizowane/zniszczone, albo przekazane do użytku publicznego.
 16. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka Wypoczynkowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. W tym przypadku Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 17. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku Wypoczynkowym jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw udostępnianym w Ośrodku Wypoczynkowym przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób do lat 18 ponoszą wyłącznie ich opiekunowie.
 18. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego zabrania się przechowywania i korzystania z przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, pirotechnicznych, itp.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w Domkach/Apartamentach używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia Domku/Apartamentu np. grzałek, żelazek, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).
 20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu Gość może zostać obciążony przez Usługodawcę karą umowną w wysokości 500 złotych
 21. Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest parkingiem niestrzeżonym, wyłącznie dla Gości zakwaterowanych w Ośrodku. Gość pozostawia pojazd na terenie Ośrodka Wypoczynkowego na własną odpowiedzialność, wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne na terenie Ośrodka, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu.
 22. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 23. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa), w szczególności powstałymi na skutek braku dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, nagłe zjawiska atmosferyczne, działania wojenne lub inne niedające się przewidzieć zdarzenia.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, zarówno na mieniu jaki i na osobie Gości lub osób towarzyszących, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z usług Usługodawcy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie rzeczy wartościowych Gościa lub osób towarzyszących – wniesionych na teren Ośrodka Wypoczynkowego. Posiadanie rzeczy wartościowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Gościa.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ARENDA Ewa Witczak Grobia 62,64-410 Sieraków.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
 5. Gość posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować  odmową realizacji usługi/umowy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla położenia przedmiotu najmu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.02.2021 r.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

Zapoznaj się z polityką cookies.